Aktiviteter och Resultat

Onlinekonsultationer:

IYEP kommer att börja med digitala nätverkseveneman för att främja strategiskt samarbete och partnerskap. Samarbetet kommer att genomföras genom fyra konsultationsrundor mellan ungdomar och lokala myndigheter med följande fyra mål:
1. Öka det transnationella samarbetet mellan ungdomsorganisationer;
2. Främja EU:s ungdomsmål: utrymme och deltagande för alla;
3. Ett hållbart och grönt Europea; främja deltagande bland unga I lokala och regional aspekter av livet;
4. Stärka ungdomsorganisationer I deras arbete att hantera efterdyningarna av Covid 19.

Konsultationerna kommer involvera huvudsakligen unga på orten och lokala ungdomsorganisationer, men även olika intressenter och beslutsfattare. Lokala rundabordssamtal är det valda verktyget för att främja identifieringen av god praxis, gemensamma begränsningar och utmaningar och kritiska frågor, samtidigt som det ger en möjlighet till en ölppen diskussion som inkluderar flera intressenter och målgruppen i stort för att identifiera innovativa lösningar på lokal nivå. I varje land kommer alla intressenter att involveras genom ett öppet förfarande som sprids i våra kommunikationskanaler såsom projektpartners webbplatser och sidor på sociala medier, såväl som på projektets webbplats och sociala medier-plattformar.

Verkstäder

Varje partner kommer att ansvara för att organisera workshops på lokal nivå och planera inför och delta på en internationell workshop på Mallorca. Alla workshops kommer att genomföras enligt en modell liknande EASW (European Awareness Scenario Workshop) som har visat sig vara särskilt lämplig för att uppmuntra dialog och deltagande. EASW bygger på två huvudaktiviteter: utveckling av visioner och förslag på idéer. Syftet kommer att vara att utveckla gemensamma lösningar och idéer på hur man kan engagera unga människor i samhällsbyggande aktiviteter.

Verktygslåda

YEP kommer att implementeras genom innovativa arbetsmetoder som kännetecknas av deltagande och multi-intressent approach, digitala verktyg och icke-formella lärandestrategier. Rundabordssamtal kommer att genomföras i varje partnerland för att sprida och dela innehåll och koppla samman ungdomar och offentliga institutioner. Dessa verktyg kommer att vara nyckeln till att utveckla en handbok om ungdomars deltagande i det lokala och regionala livet samt två-tre verktygslådor: en handledning för handledare och verktygslåda för att engagera politiska beslutsfattare.

1. Handboken “Foster the Participation of Young people” kommer att vara ett värdefullt verktyg för ungdomsorganisationer, men också för beslutsfattare själva, för att få förankring och mandat att arbeta med ungdomar och främja deras deltagande i det lokala och regionala livet.

2. Handboken “Facilitator Guide” kommer att vara ett värdefullt verktyg för att garantera projekts framtida hållbarhet. Verktygslådan för att engagera politiska beslutsfattare kommer vara grundläggande för att främja ungdomars aktiva engagemang och politiska deltagande och kommer innehålla bästa praxis, tekniker och verktyg för att engagera beslutsfattare och påverka lokala utvecklingsstrategier..

Y-NET plattformen

Plattformen kommer vara ett rum för pågående diskussioner mellan ungdomar och lokala intressenter. Den kommer både vara ett personligt verktyg särskilt anpassad till ungdomsorganisationer, men även ett verktyg för beslutsfattare och olika intressenter både när det gäller ungdomars engagemang och för att definiera innovativa utvecklingsvägar och gemensamma lösningar på lokal och internationell nivå.